Warunki współpracy

Warunki współpracy

Regulamin współpracy
serwisu internetowego skillsy.com.pl§1. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Aplikacja – oprogramowanie na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług Serwisu.
b. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub/i specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta.
c. Klient – konsument, który dokonuje transakcji zakupu usług.
d. Konto Użytkownika – przydzielony danemu Użytkownikowi panel, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
e. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f. Login – oznaczenie będące unikalnym identyfikatorem Użytkownika w serwisie.
g. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna lub Przedsiębiorca korzystający z serwisu do zamieszczania płatnych ogłoszeń.
h. Ogłoszenie – oferta osoby fizycznej lub Przedsiębiorcy, dotycząca świadczonych przez tę osobę usług.
i. Przedsiębiorca – Ogłoszeniodawca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
j. Promowanie – płatna usługa promowania Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, podbicie.
k. Prowizja – kwota, jaką pobiera Usługodawca od Ogłoszeniodawcy za świadczone usługi w serwisie, tytułem zawieranej Umowy pośrednictwa.
l. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie mająca na celu uzyskanie dostępu do usług Serwisu.
m. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą serwisu skillsy.com.pl a Ogłoszeniodawcami.
n. Rozliczenie – efekt współpracy pomiędzy Usługodawcą a Ogłoszeniodawcą polegający na periodycznym przekazywaniu środków finansowych (pomniejszonych o Prowizję) za zrealizowane transakcje za pośrednictwem Serwisu.
o. Usługa Sklepu- Usługa wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę polegająca na zawarciu Umowy Sprzedaży Usług z Ogłoszeniodawcą w imieniu i na rzecz Klienta w platformie skillsy.com.pl.
p. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
q. Usługodawca – firma SKILLSY – ALEKSANDRA KANIA z siedzibą w Ossowa 105, 21-310 Wohyń, NIP 5381838977, REGON 061730544, adres mail: info@skillsy.com.pl, świadcząca usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
r. Użytkownik – Klient lub Ogłoszeniodawca, który założył Konto użytkownika .
s. Serwis skillsy.com.pl – platforma internetowa dla Ogłoszeniodawców, oferujących szkolenia (korepetytorów oraz osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem szkoleń) oraz ich Klientów, umożliwiająca Klientom w ramach Usługi Sklepu zawarcie Umowy Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Usług tj. oferowanych szkoleń.
t. Transakcja – dokonanie zakupu usług za pośrednictwem serwisu skillsy.com.pl.


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Serwisu Internetowego https://skillsy.com.pl oraz niniejszego Regulaminu Współpracy.
2. W ramach serwisu internetowego https://skillsy.com.pl świadczona jest Usługa sklepu (Usługa wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę polegająca na zawarciu Umowy Sprzedaży Usług z Ogłoszeniodawcą w imieniu i na rzecz Klienta w platformie skillsy.com.pl. (Umowa pośrednictwa).
3. Umowa Sprzedaży zawierana jest przez Klienta z Ogłoszeniodawcą za pośrednictwem Usługodawcy i jest wykonywana przez Ogłoszeniodawcę. Usługodawca jest odpowiedzialny jedynie za wykonanie Umowy Pośrednictwa, która prowadzi do zawarcia właściwej Umowy Sprzedaży oraz prawidłowy przebieg transakcji.
4. Aby stać się Ogłoszeniodawcą, który oferuje swoje usługi klientom niezbędne jest:
a) posiadanie przez Ogłoszeniodawcę aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (email);
b) posiadanie przez Ogłoszeniodawcę zarejestrowanego konta w Serwisie;
c) zaakceptowanie Regulaminu serwisu i Regulaminu współpracy ;
d) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz posiadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) w przypadku Ogłoszeniodawców, działających jako Przedsiębiorcy;
e) posiadanie konta bankowego z przypisanym do niego numerem rachunku;
f) podanie w zakładce Twoje dane w serwisie niezbędnych danych, takich jak nazwę działalności, adres działalności oraz NIP, a także numer konta bankowego, który będzie służył do rozliczeń w przypadku Przedsiębiorców.
5. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w momencie zaakceptowania przez Ogłoszeniodawcę niniejszego Regulaminu oraz otrzymania maila potwierdzającego.
6. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany w szczególności do przygotowania Ogłoszeń z oferowanymi usługami w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu serwisu
Regulamin współpracy.
7. Usługodawca może pozbawić Ogłoszeniodawcę prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Ogłoszeniodawca:
a) dokonuje naruszenia Regulaminu serwisu, Regulaminu Współpracy lub obowiązujących przepisów prawa;
b) podał nieprawdziwe dane osobowe, rejestrując Konto w Serwisie;
c) podał nieprawdziwe dane działalności gospodarczej;
d) udostępnił swój Login lub Hasło osobom trzecim;
e) działa na szkodę Usługodawcy lub Użytkowników;
f) wprowadzał Użytkowników w błąd.

8. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy,  odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Użytkowników, będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki Użytkownik ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.


§3. PŁATNOŚCI, ROZLICZENIA I REKLAMACJE
1. W ramach udostępnionej przez Usługodawcę Usługi sklepu Klienci mogą dokonać transakcji i zawrzeć za pośrednictwem serwisu Umowę Sprzedaży Usług z Ogłoszeniodawcą.
2. Za świadczone usługi pośrednictwa Usługodawca pobiera prowizje od Ogłoszeniodawców.
3. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje płatność tytułem Umowy Sprzedaży. Usługodawca przekazuje Ogłoszeniodawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży, po potrąceniu swojej prowizji. Obowiązek zapłaty przez Klienta wszelkich kosztów tytułem Umowy Sprzedaży Usług powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa. O łącznych kosztach Klient jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia - zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
4. Termin realizacji zakupionych usług jest określany przez Ogłoszeniodawców na stronie danego Ogłoszenia w widocznym miejscu.
5. Ogłoszeniodawcy otrzymują środki finansowe jako sumę wszystkich transakcji z danego miesiąca dotyczących faktycznie zrealizowanych usług. Suma ta jest pomniejszoną o kwotę Prowizji. Od każdego zrealizowanego zakupu Ogłoszeniodawca opłaca na rzecz Usługodawcy Prowizję. Szczegóły określa Cennik dostępny na głównej stronie Serwisu skillsy.com.pl.
6. Wypłata zlecana jest przez Usługodawcę najpóźniej ostatniego dnia miesiąca na numer konta podany w zakładce Twoje konto w panelu zarejestrowanego Użytkownika.
7. Ogłoszeniodawca nie otrzymuje środków finansowych za niezrealizowane usługi z własnej winy.
8. Usługodawca każdorazowo przy realizacji wypłaty na rzecz Ogłoszeniodawcy wystawia mu fakturę VAT.
9. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z rozliczeniami i płatnościami w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres poczty elektronicznej info@skillsy.com.pl.
10. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
11. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
12. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika ją składającego.
13. Reklamację wniesioną po terminie określonym w §3 ust. 9 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego dokumentu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia użytkownika.


§4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Ogłoszeniodawca ma obowiązek zrealizować usługi zgodnie z ofertą, jej opisem oraz terminem zawartym w Ogłoszeniu.
2. Jeżeli Ogłoszeniodawca zamierza odwołać zajęcia opisane w Ogłoszeniu, powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę oraz Użytkowników, którzy dokonali zakupu oferty, najpóźniej na 48 godzin przed terminem realizacji oferty.
3. Ogłoszeniodawca ma prawo zorganizować zastępstwo w celu realizacji oferty zawartej w Ogłoszeniu. Wówczas powinien poinformować o tym Usługodawcę oraz Użytkowników, którzy dokonali zakupu tejże oferty.
4. Ogłoszeniodawca ma prawo przełożyć zajęcia opisane w Ogłoszeniu na inny termin pod warunkiem, że poinformuje o tym Użytkowników, którzy dokonali zakupu Oferty oraz o ile Użytkownicy wyrażą na to zgodę.
5. Każdorazowo i niezależnie od przyczyn w przypadku odwołania zajęć Ogłoszeniodawca ponosi koszt 5% ceny zaoferowanej w Ogłoszeniu. Wyjątek stanowi usunięcie z Serwisu Ogłoszenia, którego nikt nie zakupił.
6. Jeżeli Ogłoszeniodawca dwukrotnie odwoła zajęcia bez podania przyczyny, Usługodawca ma prawo zawiesić lub usunąć konto Ogłoszeniodawcy.
7. Usługodawca ma prawo wstrzymać wypłatę środków finansowych, jeżeli Ogłoszeniodawca łamie przepisy Regulaminu serwisu i/lub Regulaminu współpracy, a także jeśli nie zrealizował oferty zgodnie z jej opisem w Ogłoszeniu.


§5. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Ogłoszeniodawca może w dowolnym czasie wypowiedzieć Umowę i tym samym zrezygnować z korzystania z Serwisu.
2. Wypowiedzenie Umowy odbywa się poprzez:
a) usunięcie przez Ogłoszeniodawcę swojego Konta za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Serwisu – rozwiązanie następuje w trybie natychmiastowym;
b) złożenie Usługodawcy dyspozycji zakończenia współpracy w oparciu o niniejszą Umowę;
c) złożenie Usługodawcy dyspozycji usunięcia Konta lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozwiązanie następuje w dacie realizacji dyspozycji.
3. Jeżeli Ogłoszeniodawca wypowiedział Umowę w trakcie okresu rozliczeniowego, środki za zrealizowane Oferty wraz z fakturą za prowizję otrzyma z ostatnim dniem danego okresu rozliczeniowego.


§6. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych w serwisie jest Usługodawca w zakresie zawieranej Umowy Pośrednictwa.
2. Administratorem danych w zakresie zawieranej, za pośrednictwem serwisu, Umowy Sprzedaży Usług, oferowanych przez Ogłoszeniodawców, będących Przedsiębiorcami w związku z wykonywaną działalnością, w szczególności gospodarczą lub zawodową jest za każdym razem dany Ogłoszeniodawca. Usługodawca w tym stosunku prawnym jest Podmiotem przetwarzającym.
3. W związku z ust 2. niezbędne wtedy jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osób, które są klientami. Wzór umowy znajdziesz na stronie https://skillsy.com.pl.
4. Szczegółowa Polityka prywatności dostępna jest na stronie głównej Serwisu skillsy.com.pl.


§7. ZASADA ZACHOWANIA POUFNOŚCI
1. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Usługodawcy i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Ogłoszeniodawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Usługodawcy w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.


§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług lub zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy.
3. Usługodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać danych Ogłoszeniodawcy do innych celów niż realizacja niniejszej Umowy. Szczególnej ochronie podlegają takie dane jak: dane osobowe, nazwa firmy czy numer konta.
4. Usługodawca powiadomi Ogłoszeniodawcą o każdorazowej zmianie warunków Umowy w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika lub bezpośrednio w Serwisie. Ogłoszeniodawcy będą związani postanowieniami nowych warunków Umowy, o ile nie wypowiedzą tejże Umowy, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie warunków Umowy.
5. Wszelkie spory zostają poddane wyłącznej właściwości sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.