Regulamin

Regulamin serwisu internetowego skillsy.com.pl 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin serwisu określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://skillsy.com.pl

3. Właścicielem i Usługodawcą Serwisu jest SKILLSY – ALEKSANDRA KANIA z siedzibą w Ossowa 105, 21-310 Wohyń, NIP 5381838977, REGON 061730544, adres mail: info@skillsy.com.pl

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://skillsy.com.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

6. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.

7. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :

a) dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Usługodawcy lub podmiotów trzecich,

b) podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Użytkowników czy Usługodawcy oraz funkcjonowania całego serwisu.

c) podejmowaniu działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

d) podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy,  odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Użytkowników, będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki Użytkownik ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Aplikacja – oprogramowanie na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług Serwisu.

b. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub/i specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta.

c. Klient- konsument, który dokonuje transakcji zakupu usług.

d. Konto Użytkownika – przydzielony danemu Użytkownikowi panel, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;

e. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f. Login – oznaczenie będące unikalnym identyfikatorem Użytkownika w serwisie

g. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna lub Przedsiębiorca korzystający z serwisu do zamieszczania płatnych ogłoszeń.

h. Ogłoszenie – oferta osoby fizycznej lub Przedsiębiorcy, dotycząca świadczonych przez tę osobę usług.

i. Przedsiębiorca – Ogłoszeniodawca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

j. Promowanie – płatna usługa promowania Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, podbicie.

k. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie mająca na celu uzyskanie dostępu do usług Serwisu.

l. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu skillsy.com.pl.

m. Usługa Sklepu – Usługa wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę polegająca na zawarciu Umowy Sprzedaży Usług z Ogłoszeniodawcą w imieniu i na rzecz Klienta w platformie skillsy.com.pl.

n. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

o. Usługodawca – firma SKILLSY – ALEKSANDRA KANIA z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa, NIP 5381838977, REGON 061730544, adres mail: info@skillsy.com.pl, świadcząca usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

p. Użytkownik – Klient lub Ogłoszeniodawca, który założył Konto użytkownika .

q. Serwis skillsy.com.pl – platforma internetowa dla Ogłoszeniodawców, oferujących szkolenia (korepetytorów oraz osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem szkoleń) oraz ich Klientów, umożliwiająca Klientom w ramach Usługi Sklepu zawarcie Umowy Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Usług tj. oferowanych szkoleń.

r. Transakcja – dokonanie zakupu usług za pośrednictwem serwisu skillsy.com.pl.

§3. PRZEDMIOT I RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Głównym przedmiotem działalności serwisu jest udostępnienie platformy internetowej dla Ogłoszeniodawców oraz ich Klientów, która umożliwia Klientom w ramach Usługi Sklepu zawarcie Umowy Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Usług tj. oferowanych przez Ogłoszeniodawców szkoleń. Celem serwisu jest wsparcie wszystkich Użytkowników w procesie poszukiwania lub publikacji płatnych ogłoszeń dotyczących korepetycji, szkoleń lub kursów, a także ich oceny przez słuchaczy lub uczestników.

2. Usługodawca świadczy w serwisie bezpłatne i płatne usługi drogą elektroniczną.

3. Do świadczonych usług należą :

1) Usługa Konta Użytkownika (Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana za pomocą Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.skillsy.com.pl) .

a) Rejestracja następuje poprzez:

- wypełnienie i zgłoszenie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie w zakresie danych oznaczonych jako wymagane. W nazwie loginu mogą znajdować się litery a-z wraz z polskimi znakami, a także cyfry i myślnik. Login nie może pokrywać się z nazwą miejscowości, przedmiotem, nazwą egzaminu i nie może być nim żadna z odmian słów takich jak: korepetycje, korepetytor, nauczyciel, lektor, tutor itp. Login użytkownika jest widoczny w adresie jego profilu i wszystkich jego ogłoszeń. Login użytkownika, na jego prośbę, może zostać zmieniony przez Usługodawcę. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność.

- zaakceptowanie niniejszego Regulaminu serwisu.

b) Użytkownik po dokonaniu rejestracji otrzymuje usługę dostępu do Konta w panelu online. Usługa ta pozwala Użytkownikowi zarządzać jego Kontem oraz umożliwia wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz generowaniem danych lub/i dokumentów, w tym edycji danych określających jego profil. Ponadto dostarczane są dodatkowe narzędzia w celu umożliwienia korzystania z usług Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości ich działania;

c) Rejestracja w Serwisie jest darmowa. Użytkownik nie ponosi opłat za korzystanie z Serwisu, poza wyjątkami. Usługodawca może w określonych przypadkach pobierać od Użytkownika wynagrodzenie. Cena oraz sposób zapłaty wynagrodzenia zostaną określone przez Usługodawcę w dostępnym dla Użytkownika opisie lub cenniku danej usługi. Szczegóły cen oraz zakresu usług dostępne są na stronach Serwisu.

d) W serwisie jest możliwa rejestracja tylko jednego Konta Użytkownika, przypisana do jednej osoby lub podmiotu. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego Użytkownika lub konta, z którego korzysta wiele osób, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte, a dostęp do serwisu może zostać zablokowany na stałe lub tymczasowo.

e) Korzystając z Serwisu Ogłoszeniodawca poprzez dodanie danych w profilu i ogłoszeniach, dobrowolnie zgadza się na ich publiczne wyświetlanie. Umieszczając dane Ogłoszeniodawca jest świadomy, że będą one publicznie dostępne – Usługodawca nie odpowiada za ich przetwarzanie (w tym w zw. z przepisami RODO) przez podmioty trzecie, które uzyskały upublicznione przez Ogłoszeniodawcę dane. Ogłoszeniodawca poprzez dobrowolne dodanie zdjęcia do profilu automatycznie wyraża zgodę na publiczne ujawnianie jego wizerunku. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie ze stanem faktycznym i aktualizacji profilu.

f) Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Ogłoszeniodawców, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą.

g) Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta. Usunięcie Konta następuje za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Serwisu – rozwiązanie następuje w trybie natychmiastowym lub poprzez złożenie Usługodawcy dyspozycji usunięcia Konta – rozwiązanie następuje w dacie realizacji dyspozycji.

2) Usługa sklepu – Usługa wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę polegająca na zawarciu Umowy Sprzedaży Usług z Ogłoszeniodawcą w imieniu i na rzecz Klienta w platformie skillsy.com.pl. (Umowa pośrednictwa).

a) Umowa Sprzedaży zawierana jest przez Klienta z Ogłoszeniodawcą za pośrednictwem Usługodawcy i jest wykonywana przez Ogłoszeniodawcę. Usługodawca jest odpowiedzialny jedynie za wykonanie Umowy Pośrednictwa, która prowadzi do zawarcia właściwej Umowy Sprzedaży oraz prawidłowy przebieg transakcji.

b) Dokonanie transakcji przez Klienta w ramach Umowy Sprzedaży wiąże się z założeniem konta w serwisie lub jednorazowej akceptacji regulaminu bez konieczności zakładania konta użytkownika.

c) Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za realizację i wykonanie Umowy Sprzedaży, po dokonaniu transakcji zakupu usług przez niego oferowanych.

d) Za świadczone usługi pośrednictwa Usługodawca pobiera prowizje od Ogłoszeniodawców.

3) Usługa dodawania opinii – Usługa dostępna dla Użytkowników, nie będących Ogłoszeniodawcami, posiadających Konto Użytkownika lub Klientów transakcji w serwisie.) Aby uzyskać dostęp do przedmiotowej usługi niezbędne jest posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (email) i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Więcej szczegółów co do usługi w §8 Regulaminu.

§4. TRANSAKCJE I PŁATNOŚCI

1. W ramach udostępnionej przez Usługodawcę Usługi sklepu Klienci mogą dokonać transakcji i zawrzeć Umowę Sprzedaży Usług z Ogłoszeniodawcą.

2. Transakcji mogą dokonać zarówno użytkownicy zarejestrowani, jak też niezarejestrowani w serwisie. Użytkownicy niezarejestrowani w serwisie przy dokonywaniu transakcji muszą podać niezbędne dane określone w formularzu oraz zaakceptować warunki Regulaminu.

3. Klient składa Zamówienie na Usługi za pomocą Formularza Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje przez potwierdzenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. W tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą.

4. Usługa Sklepu świadczona jest przez Usługodawcę w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia przez Klienta. Początek biegu terminu realizacji Usługi Sklepu ma miejsce z chwilą dokonania przez Klienta płatności w wysokości wskazanej w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

5. W ramach Usługi Sklepu Usługodawca udostępnia użytkownikowi płatność za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne.

6. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

7. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje płatność tytułem Umowy Sprzedaży. Usługodawca przekazuje Ogłoszeniodawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży, po potrąceniu swojej prowizji. Obowiązek zapłaty przez Klienta wszelkich kosztów tytułem Umowy Sprzedaży Usług powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa. O łącznych kosztach Klient jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).

8. Termin realizacji zakupionych usług jest określany przez Ogłoszeniodawców na stronie danego Ogłoszenia w widocznym miejscu.

§5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I JEGO WYŁĄCZENIE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia jej zawarcia.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone jednak w przypadku: świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

3. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Użytkowników, będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki Użytkownik ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

§6. DODAWANIE OGŁOSZEŃ 

1. Pełną odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi Ogłoszeniodawca.

2. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność.

3. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz dodawania danych wrażliwych, w szczególności w treści ogłoszeń, opinii i w zakładce „o mnie”. Poprzez dane wrażliwe rozumie się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

4. Ogłoszenie powinno być zgodne ze stanem faktycznym i nie powinno wprowadzać Użytkowników w błąd.

5. Treść ogłoszenia nie może naruszać przepisów prawa.

6. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami języka polskiego, z użyciem polskich znaków i bez nagminnego używania wielkich liter, gdy nie wymaga tego ich pisownia.

7. Ogłoszenie należy przypisać do odpowiedniej kategorii. Ogłoszenie może być zmienione, bądź usunięte przez Ogłoszeniodawcę w każdej chwili. Wobec zastrzeżeń co do treści ogłoszenia lub jego prawdziwości Usługodawca posiada uprawnienia do usunięcia lub zmiany ogłoszenia.

8. Ogłoszenia i dane kontaktowe (tylko te, które zostały podane do publicznego wglądu) Ogłoszeniodawców mogą być publikowane w serwisach partnerskich na zasadach określonych w umowie partnerskiej zawartej w celu promocji ogłoszeń. Lista Partnerów wskazana jest na stronie internetowej serwisu.

§7. USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT, OGŁOSZENIA UKRYTE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń na prośbę Ogłoszeniodawców.

2. Edycja lub usunięcie ogłoszenia bądź konta możliwa jest na prośbę wysłaną z adresu mailowego powiązanego z kontem Ogłoszeniodawcy. Umożliwia to weryfikację osoby zgłaszającej prośbę i zapobiega usunięciu danych na prośbę nieupoważnionych do tego osób. W przypadku braku dostępu do adresu e-mail powiązanego z kontem w Serwisie, Usługodawca ma prawo do zastosowania innego sposobu weryfikacji.

3. Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących przepisy prawa, a także dezaktywacji lub usuwania kont, na które Użytkownik nie zalogował się od co najmniej 12 miesięcy. Usunięcie konta lub ogłoszenia wiąże się z otrzymaniem powiadomienia na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika.

4. Konta Użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i brak możliwości samodzielnego dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji. Zmiany na zablokowanym koncie są możliwe po uprzednim kontakcie z Usługodawca.

5. W przypadku usunięcia konta, usunięcia ogłoszenia lub blokady konta za niezgodność z regulaminem, opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.

6. Ogłoszeniodawca może samodzielnie ukryć swoje ogłoszenie, dzięki temu nie będzie ono widoczne w serwisie. Włączenie funkcji ukrywania ogłoszenia nie ma wpływu na wyróżnienie. Ukrycie ogłoszenia nie powoduje usunięcia go i można je ponownie przywrócić i publicznie wyświetlić.

§8. DODAWANIE I USUWANIE OPINII

1. Zarejestrowani Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.

2. Opinie w serwisie mogą dodawać wyłącznie osoby, które posiadają Konto Użytkownika lub uczestniczyły w Transakcji zakupu usług od danego Ogłoszeniodawcy.

3. Opinie wystawiane Ogłoszeniodawcom nie mogą dotyczyć innych tematów niż Ogłoszenie. Opinie informujące o korzystaniu z innych usług, w tym m.in. pisania prac, rozwiązywania zadań itp. zostaną dezaktywowane bez możliwości wystawienia temu samemu Użytkownikowi kolejnej opinii.

4. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym Ogłoszeniodawcy. W przypadku dodania kilku opinii temu samemu Ogłoszeniodawcy, wszystkie opinie wystawione przez Użytkownika na koncie tego samego Ogłoszeniodawcy mogą zostać dezaktywowane lub usunięte.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii oraz jej zgodność z prawdą.

6. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.

7. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe innych użytkowników.

8. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

9. Adres mailowy podany przez Użytkownika służy do celów aktywacji opinii i ewentualnego kontaktu Administratora i nie jest ujawniany w Serwisie.

10. Ogłoszeniodawcy mogą jednorazowo odpowiedzieć na każdą wystawioną im opinię.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego Ogłoszeniodawcy (np. dotyczą treści ogłoszenia lub są zapytaniem o ofertę), a także opinii, których treść jest niezgodna z przepisami prawa lub zasadami kultury i zgodnego współżycia społecznego.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii Ogłoszeniodawcom na kontach, których znajdują się opinie dodane z adresu IP korepetytora lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania Ogłoszeniodawcy.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont Użytkowników działających na szkodę innych Użytkowników (np. przez dodawanie negatywnych opinii innym Użytkownikom).

15. Usługodawca może usunąć opinię wyłącznie w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem.

16. Usługodawca może tymczasowo dezaktywować opinię na czas jej weryfikacji. W przypadku braku weryfikacji opinii, pozostaje ona nieaktywna.

17. Ogłoszeniodawcy nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.

§9. REKLAMACJE I SKARGI

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy Ossowa 105, 21-310 Wohyń lub adres poczty elektronicznej info@skillsy.com.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika ją składającego.

5. Reklamację wniesioną po terminie określonym w §9 ust. 1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia użytkownika.

6. Reklamację klientów co do wykonania i realizacji przez Ogłoszeniodawcę umowy sprzedaży usług są rozstrzygane bezpośrednio przez Ogłoszeniodawców. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem serwisu i Usługodawcy. Usługodawca pomaga tylko w procesie składania reklamacji co do umowy sprzedaży, przekazując ją do właściwego Ogłoszeniodawcy. Reklamacja jest rozstrzygana przez Ogłoszeniodawcę w ciągu 14 dnia od dnia jej przekazania.

7. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. Użytkownikowi, który jest Przedsiębiorcą przysługuje Skarga w przypadku rzekomego niewywiązywania się przez Usługodawcę z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargę można złożyć na adres Usługodawcy.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.

2. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawca

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację i wykonanie przez Ogłoszeniodawcę Umowy sprzedaży usług, w tym za wykonanie usługi niezgodnie z opisem zawartym w Ogłoszeniu Ogłoszeniodawcy. Procedura reklamacyjna jest opisana w §9.

4. Usługodawca, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z serwisu – praw osób trzecich;

b. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;

d. jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w serwisie w życie;

e. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO). Szczegóły w Polityce prywatności i cookies dostępnej na Stronie Internetowej https://skillsy.com.pl/.

§12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

1. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym także zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

2. Ogłoszeniodawca poprzez dodawanie – w ramach świadczonych usług Serwisu, treści, grafik lub/i innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na korzystanie przez okres posiadania Konta z tych utworów na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera oraz w Serwisie;

b) wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Serwisie).

3. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Usługodawcy. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź na własny użytek, w szczególności wykorzystywanie ich do celu związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.

4. Dane kontaktowe podawane przez Ogłoszeniodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych Ogłoszeniodawców do innych celów (np. do celów reklamowych) jest zabronione.

5. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.

§13. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Serwis służy wyłącznie dodawaniu ogłoszeń związanych z nauczaniem, kształceniem i rozwojem osobistym. Zamieszczanie innych rodzajów ogłoszeń jest zabronione.

2. Użytkowników obowiązuje zakaz reklamowania innych stron i serwisów. Wykorzystywanie również danych użytkowników przez inne podmioty dla celów reklamowych jest zabronione.

3. Ogłoszeniodawca może skorzystać z odpłatnych usług zgodnych z Cennikiem dostępnym na stronie Serwisu i na zasadach tam określonych.

4. Usługodawca ma możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług Serwisu.

5. Usługodawca może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Użytkownik:

a) dokonuje naruszenia niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;

b) podał nieprawdziwe dane osobowe, rejestrując Konto w Serwisie;

c) udostępnił swój Login lub Hasło osobom trzecim;

d) działa na szkodę Administratora;

e) wprowadza innych Użytkowników w błąd.

6. Zablokowanie dostępu Użytkownika do Konta może mieć miejsce także wtedy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności wobec wykrycia próby przełamywania przez Użytkownika zastosowanych zabezpieczeń Serwisu.

7. Zablokowanie dostępu Użytkownika do Konta z przyczyn wymienionych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Użytkownika lub w formie komunikatu w Serwisie.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza.

9. Wykorzystywanie danych użytkowników przez inne podmioty dla celów reklamowych jest zabronione.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług lub zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy.

3. Usługodawca powiadomi Użytkownika posiadającego Konto w serwisie o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika lub bezpośrednio w Serwisie. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą Umowy o świadczenie usług Serwisu, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

5. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu w stosunku do użytkowników, będących konsumentami spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

6. W stosunku do użytkowników, będących przedsiębiorcami wszelkie spory zostają poddane wyłącznej właściwości sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.