Regulamin

Regulamin serwisu skillsy.com.pl

Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu skillsy.com.pl.


§1. DEFINICJE
1. Aplikacja - oprogramowanie na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług Serwisu.
2. Serwis skillsy.com.pl – serwis ogłoszeniowy dla korepetytorów oraz osób zajmujących się prowadzeniem szkoleń, zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, dostępny pod adresem znajdujący się pod adresem www.skillsy.com.pl, lub w Aplikacji na urządzenie mobilne za pośrednictwem, której Użytkownik może realizować założenia określone w Regulaminie, zwany dalej serwisem.
3. Administrator – firma SKILLSY – ALEKSANDRA KANIA z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa, NIP 5381838977, REGON 061730544, adres mail: info@skillsy.com.pl, świadcząca usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu skillsy.com.pl.
5. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie mająca na celu uzyskanie dostępu do usług Serwisu.
6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu.
8. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z serwisu do zamieszczania ogłoszeń.
9. Ogłoszenie – oferta osoby fizycznej lub firmy, dotycząca świadczonych przez tę osobę usług.
10. Login – oznaczenie będące unikalnym identyfikatorem Użytkownika w serwisie.
11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub/i specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta.
12. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych Użytkownikowi, dzięki którym Użytkownik może korzystać z usług Serwisu.
13. Promowanie – płatna usługa promowania Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, podbicie.


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Głównym celem Serwisu jest wsparcie Użytkownika w procesie poszukiwania lub publikacji ogłoszeń dotyczących korepetycji, szkoleń lub kursów, a także ich oceny przez słuchaczy lub uczestników. Administrator pośredniczy pomiędzy Użytkownikiem poszukującym oferty Ogłoszeniodawcy o ich odbiorcą.
3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Samo przeglądanie Serwisu nie wymaga przez Użytkownika dokonywania rejestracji i założenia Konta.
4. Dostęp do usług Serwisu jest możliwy z wykorzystaniem strony internetowej www.skillsy.com.pl. Administrator ma możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług Serwisu.
5. Aby uzyskać dostęp do usług Serwisu - Konta niezbędne jest:
a) posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (email);
b) zaakceptowanie warunków Regulaminu;
c) pomyślne dokonanie Rejestracji.
6. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w momencie dokonania przez użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora, wymaga wypełnienia stosownego formularza.
7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Serwisem Użytkownik powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet:
a) wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows, Apple macOS, Linux, Apple iOS lub Android;
b) obsługującym jedną ze wskazanych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, FireFox, Opera, Chrome lub Safari;
c) z włączoną opcją obsługi plików Cookies, Javascript oraz Flash.
8. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) przestrzegania niniejszego regulaminu,
b) korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich,
e) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
9. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z serwisu. W szczególności Użytkownik posiadający konto w serwisie może zgłosić Administratorowi żądanie jego usunięcia w każdym czasie i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
a) usunięcie swojego Konta za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Serwisu – rozwiązanie następuje w trybie natychmiastowym;
b) złożenie Administratorowi dyspozycji usunięcia Konta lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozwiązanie następuje w dacie realizacji dyspozycji.
10. Administrator może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Użytkownik:
a) dokonuje naruszenia niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
b) podał nieprawdziwe dane osobowe, rejestrując Konto w Serwisie;
c) udostępnił swój Login lub Hasło osobom trzecim;
d) działa na szkodę Administratora;
e) wprowadza innych Użytkowników w błąd.
11. Zablokowanie dostępu Użytkownika do Konta może mieć miejsce także wtedy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności wobec wykrycia próby przełamywania przez Użytkownika zastosowanych zabezpieczeń Serwisu.
12. Zablokowanie dostępu Użytkownika do Konta z przyczyn wymienionych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Administrator zawiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Użytkownika lub w formie komunikatu w Serwisie.
13. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza.
14. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami, nie ponosi odpowiedzialności za transakcję dokonywane pomiędzy użytkownikami oraz nie rozpatruje żadnych reklamacji związanych z takimi transakcjami.
15. Wykorzystywanie danych użytkowników przez inne podmioty dla celów reklamowych jest zabronione.
16. Serwis służy wyłącznie dodawaniu ogłoszeń związanych z nauczaniem i ich przeglądaniu. Zamieszczanie innych rodzajów ogłoszeń jest zabronione.
17. Użytkowników obowiązuje zakaz reklamowania innych stron i serwisów.
18. Ogłoszeniodawca może skorzystać z odpłatnych usług zgodnych z Cennikiem dostępnym na stronie Serwisu i na zasadach tam określonych.
19. Koszty środka porozumiewania się oraz transmisji danych z wykorzystaniem sieci publicznej - Internet, ponosi Administrator oraz Użytkownik w swoim własnym zakresie. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Serwisu.


§3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

1. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym także zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
2. Operator przyjmuje, że Ogłoszeniodawca poprzez dodawanie – w ramach świadczonych usług Serwisu, treści, grafik lub/i innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na korzystanie przez okres posiadania Konta z tych utworów na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera oraz w Serwisie;
b) wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Serwisie).
3. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź na własny użytek, w szczególności wykorzystywanie ich do celu związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.
4. Dane kontaktowe podawane przez Ogłoszeniodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych Ogłoszeniodawców do innych celów (np. do celów reklamowych) jest zabronione.
5. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.


§4. REJESTRACJA W SERWISIE
1. Rozpoczęcie korzystania z usług Serwisu w zakresie konta jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
2. Rejestracja w Serwisie jest darmowa. Użytkownik nie ponosi opłat za korzystanie z Serwisu jednak w określonych przypadkach Administrator może pobierać od Użytkownika wynagrodzenie. Cena oraz sposób zapłaty wynagrodzenia zostaną określone przez Administratora w dostępnym dla Użytkownika opisie lub cenniku danej usługi. Szczegóły cen oraz zakresu usług dostępne są na stronach Serwisu.
3. Rejestracja następuje poprzez:
a. wypełnienie i zgłoszenie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie w zakresie danych oznaczonych jako wymagane;
b. zaakceptowanie Regulaminu.
4. Użytkownik po dokonaniu rejestracji otrzymuje usługę dostępu do Konta w panelu online. Usługa ta pozwala Użytkownikowi zarządzać jego Kontem oraz umożliwia:
a. wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz generowaniem danych lub/i dokumentów, w tym edycji danych określających jego profil;
b. dostarczenie dodatkowych narzędzi w celu umożliwienia korzystania z usług Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości ich działania;
5. Jeden Ogłoszeniodawca może zarejestrować tylko jedno konto. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego Ogłoszeniodawcy lub konta, z którego korzysta wiele osób, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte, a dostęp do serwisu może zostać zablokowany na stałe lub tymczasowo.
6. W nazwie loginu mogą znajdować się litery a-z wraz z polskimi znakami, a także cyfry i myślnik. Login nie może pokrywać się z nazwą miejscowości, przedmiotem, nazwą egzaminu i nie może być nim żadna z odmian słów takich jak: korepetycje, korepetytor, nauczyciel, lektor, tutor itp.
7. Login użytkownika jest widoczny w adresie jego profilu i wszystkich jego ogłoszeń.
8. Login użytkownika, na jego prośbę, może zostać zmieniony przez Administratora serwisu.
9. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność.
10. Korzystając z Serwisu Ogłoszeniodawca poprzez dodanie danych w profilu i ogłoszeniach, dobrowolnie zgadza się na ich publiczne wyświetlanie. Umieszczając dane Ogłoszeniodawca jest świadomy, że będą one publicznie dostępne – Administrator nie odpowiada za ich przetwarzanie (w tym w zw. z przepisami RODO) przez podmioty trzecie, które uzyskały upublicznione przez Ogłoszeniodawcę dane.
11. Ogłoszeniodawca poprzez dobrowolne dodanie zdjęcia do profilu automatycznie wyraża zgodę na publiczne ujawnianie jego wizerunku.
12. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie ze stanem faktycznym.
13. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz dodawania danych wrażliwych, w szczególności w treści ogłoszeń, opinii i w zakładce „o mnie”. Poprzez dane wrażliwe rozumie się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
14. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizowania danych profilowych.
15. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Ogłoszeniodawców, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą.


§5. DODAWANIE OGŁOSZEŃ
1. Pełną odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi Ogłoszeniodawca.
2. Ogłoszenie powinno być zgodne ze stanem faktycznym i nie powinno wprowadzać Użytkowników w błąd.
3. Treść ogłoszenia nie może naruszać przepisów prawa.
4. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami języka polskiego, z użyciem polskich znaków i bez nagminnego używania wielkich liter, gdy nie wymaga tego ich pisownia.
5. Ogłoszenie należy przypisać do odpowiedniej kategorii.
6. Ogłoszenie może być zmienione bądź usunięte przez Ogłoszeniodawcę w każdej chwili. Wobec zastrzeżeń co do treści ogłoszenia lub jego prawdziwości Administrator posiada uprawnienia do usunięcia lub zmiany ogłoszenia.
7. Ogłoszenia i dane kontaktowe (tylko te, które zostały podane do publicznego wglądu) Ogłoszeniodawców mogą być publikowane w serwisach partnerskich na zasadach określonych w umowie partnerskiej zawartej w celu promocji ogłoszeń. Lista Partnerów wskazana jest na stronie internetowej serwisu.


§6. USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT, OGŁOSZENIA UKRYTE
1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń na prośbę Ogłoszeniodawców.
2. Edycja lub usunięcie ogłoszenia bądź konta możliwa jest na prośbę wysłaną z adresu mailowego powiązanego z kontem Ogłoszeniodawcy. Umożliwia to weryfikację osoby zgłaszającej prośbę i zapobiega usunięciu danych na prośbę nieupoważnionych do tego osób. W przypadku braku dostępu do adresu e-mail powiązanego z kontem w Serwisie, Administrator ma prawo do zastosowania innego sposobu weryfikacji.
3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących przepisy prawa, a także dezaktywacji lub usuwania kont, na które Użytkownik nie zalogował się od co najmniej 12 miesięcy. Usunięcie konta lub ogłoszenia wiąże się z otrzymaniem powiadomienia na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika.
4. Konta Użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i brak możliwości samodzielnego dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji. Zmiany na zablokowanym koncie są możliwe po uprzednim kontakcie z Administratorem.
5. W przypadku usunięcia konta, usunięcia ogłoszenia lub blokady konta za niezgodność z regulaminem, opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.
6. Ogłoszeniodawca może samodzielnie ukryć swoje ogłoszenie, dzięki temu nie będzie ono widoczne w serwisie. Włączenie funkcji ukrywania ogłoszenia nie ma wpływu na wyróżnienie. Ukrycie ogłoszenia nie powoduje usunięcia go i można je ponownie przywrócić i publicznie wyświetlić.


§6. DODAWANIE I USUWANIE OPINII
1. Zarejestrowani Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.
2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o Ogłoszeniodawcach bez konieczności rejestracji w Serwisie.
3. Aby uzyskać dostęp do usług Serwisu – publikacji opinii niezbędne jest:
a. posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (email);
b. zaakceptowanie warunków Regulaminu.
4. Opinie wystawiane Ogłoszeniodawcom nie mogą dotyczyć innych tematów niż Ogłoszenie. Opinie informujące o korzystaniu z innych usług, w tym m.in. pisania prac, rozwiązywania zadań itp. zostaną dezaktywowane bez możliwości wystawienia temu samemu Użytkownikowi kolejnej opinii.
5. Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług danego Ogłoszeniodawcy lub nawiązały kontakt w sprawie Ogłoszenia, nawet jeśli nie doszło do zajęć z winy Ogłoszeniodawcy.
6. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym Ogłoszeniodawcy. W przypadku dodania kilku opinii temu samemu Ogłoszeniodawcy, wszystkie opinie wystawione przez Użytkownika na koncie tego samego Ogłoszeniodawcy mogą zostać dezaktywowane lub usunięte.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii oraz jej zgodność z prawdą.
8. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.
9. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe innych użytkowników.
10. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
11. Adres mailowy podany przez Użytkownika służy do celów aktywacji opinii i ewentualnego kontaktu Administratora i nie jest ujawniany w Serwisie.
12. Ogłoszeniodawcy mogą jednorazowo odpowiedzieć na każdą wystawioną im opinię.
13. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego Ogłoszeniodawcy (np. dotyczą treści ogłoszenia lub są zapytaniem o ofertę), a także opinii, których treść jest niezgodna z przepisami prawa lub zasadami kultury i zgodnego współżycia społecznego.
15. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii Ogłoszeniodawcom na kontach, których znajdują się opinie dodane z adresu IP korepetytora lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania Ogłoszeniodawcy.
16. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont Użytkowników działających na szkodę innych Użytkowników (np. przez dodawanie negatywnych opinii innym Użytkownikom).
17. Administrator może usunąć opinię wyłącznie w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem.
18. Administrator może tymczasowo dezaktywować opinię na czas jej weryfikacji. W przypadku braku weryfikacji opinii, pozostaje ona nieaktywna.
19. Ogłoszeniodawcy nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.


§7. REKLAMACJE
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy ul. Chłodna 15/619 00-891 Warszawa lub adres poczty elektronicznej info@skillsy.com.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika ją składającego.
5. Reklamację wniesioną po terminie określonym w §8 p. 1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia użytkownika.


§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
2. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.
3. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z serwisu – praw osób trzecich;
b. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
c. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
d. jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w serwisie w życie;
e. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.


§9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO) udostępnianych mu przez Użytkownika w celu świadczenia usług Serwisu będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
2. Administrator przetwarza dane dotyczące Użytkownika zgodnie z przepisami prawa, w celu:
a. wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. prowadzenia działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, oferowania produktów i usług – na podstawie zgody Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
c. obsługi reklamacji, rozstrzygania sporów, zabezpieczenia i dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
d. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, zapobieganiu i przeciwdziałaniu przestępstwom – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
e. analizy ruchu na stronie Serwisu, polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Administratora usług, prowadzenia statystyk, diagnostyki i analiz – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług Serwisu lub skorzystania z odpowiednich funkcjonalności Serwisu np. rejestracji konta czy publikowania treści opinii.
4. Administrator przechowuje dane Użytkowników do czasu:
a. zakończenia realizacji umowy o świadczenie usług Serwisu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b. cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazywania informacji handlowych lub marketingowych;
c. wypełnienia uzasadnionego prawnie interesu stanowiącego podstawę przetwarzania (w tym w celu ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń);
d. wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec usunięcia danych na wniosek Użytkownika, którego dotyczą.
5. Dane Użytkownika mogą być dostępne dla:
a. Partnerów – z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów o współpracy;
b. upoważnionych pracowników i współpracowników lub dostawców usług dla Administratora – w ramach i w zakresie wykonywanych obowiązków lub realizowanych zadań w imieniu Administratora;
c. innych podmiotów, których uprawnienia dostępu do danych wynikają wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. sądów, organów ochrony prawnej i nadzoru.
6. Użytkownikowi wobec przetwarzania jego danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a. dostępu do danych osobowych;
b. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa;
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d. żądania przeniesienia przetwarzanych danych;
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przed jej cofnięciem zgody;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. W celu realizacji uprawnień wymienionych powyżej Użytkownik może zwrócić się do Administratora na następujący adres e-mail: info@skillsy.com.pl.
8. Informacje w zakresie przetwarzania danych znajdują się również na stronie Serwisu w zakładce Polityki Prywatności.


§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług lub zmian organizacyjnych lub prawnych Administratora.
3. Operator powiadomi Użytkownika posiadającego Konto w serwisie o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika lub bezpośrednio w Serwisie. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą Umowy o świadczenie usług Serwisu, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2019 r.