Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

serwisu internetowego www.skillsy.com.pl  

I. Postanowienia ogólne 

1. Administrator Serwisu dostępnego na www.skillsy.com.pl szanuje prawo do prywatności osób, których dane osobowe posiada w zgromadzonych zbiorach, w szczególności stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność tych osób przez podmioty do tego nieuprawnione.

2. Niniejsza Polityka zawiera informacje o tym, czego możesz się spodziewać, gdy kontaktujemy się z Tobą lub Ty kontaktujesz się z nami, bądź też korzystasz z jednej z usług dostępnych na www.skillsy.com.pl .

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in. o tym:

- dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

- w jakim celu to robimy

- czy podanie danych jest obowiązkowe

- jak długo przechowujemy dane

- czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych

- jakie przysługują Ci uprawnienia

3. Nasze działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Polsce prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli tzw. RODO.

4. Informujemy też, że w ramach naszych serwisów mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z naszych serwisów w Twoim urządzeniu końcowym mogą zostać umieszczone pliki Cookies w celu umożliwienia Ci skorzystania ze zintegrowanych z Serwisem funkcjonalności (np. Facebook, LinkedIn, YouTube). Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.

II. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych w zakresie zawieranej Umowy Pośrednictwa jest SKILLSY – ALEKSANDRA KANIA z siedzibą w Ossowie (adres: Ossowa 105, 21-310 Wohyń), NIP 5381838977, REGON 061730544.

2. Istnieje wiele sposobów kontaktu z Nami, w tym poprzez:

telefon: +48 509 784 546

e-mail: info@skillsy.com.pl

pocztę: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa lub formularz kontaktowy.

3. Administratorem danych w zakresie zawieranej, za pośrednictwem serwisu, Umowy Sprzedaży Usług, oferowanych przez Ogłoszeniodawców, będących Przedsiębiorcami w związku z wykonywaną działalnością, w szczególności gospodarczą lub zawodową jest za każdym razem dany Ogłoszeniodawca. Usługodawca SKILLSY w tym stosunku prawnym jest Podmiotem przetwarzającym.

4. Sumiennie podchodzimy do kwestii ochrony dotyczących Cię danych i stale rozwijamy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa jakie wykorzystujemy to m.in.:

a) ograniczony fizyczny dostęp do naszych budynków i dostęp użytkowników do naszych systemów – tylko dla tych, którzy są uprawnieni;

b) mechanizmy kontrolne takie jak firewall, weryfikacja użytkownika, szyfrowanie danych oraz rozdzielanie ról, systemów i danych.

c) Korzystamy również z najwyższych standardów, aby wspierać utrzymywanie solidnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

III. Jakie dane przetwarzamy

1. Większość przetwarzanych przez Nas w Serwisie danych osobowych jest przekazywana nam bezpośrednio z uwagi na jeden, z następujących powodów:

- jesteś naszym Użytkownikiem i korzystasz z dostarczanych przez Nas usług (np. rejestrujesz konto w Serwisie, publikujesz swoją opinię);

- obsługujemy jako podmiot przetwarzający dane Klientów Ogłoszeniodawców, którzy są Administratorami tychże danych.

- uzyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu trzeciego uprawnionego do udostępnienia nam Twoich danych;

- złożyłeś nam skargę lub zapytanie;

- złożyłeś nam prośbę o informację;

- brałeś udział w organizowanym przez Nas wydarzeniu;

- reprezentujesz swoją organizację.

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane dotyczące Użytkownika zgodnie z przepisami prawa, w celu:

a. wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b. prowadzenia działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, oferowania produktów i usług – na podstawie zgody Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

c. obsługi reklamacji, rozstrzygania sporów, zabezpieczenia i dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

d. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, zapobieganiu i przeciwdziałaniu przestępstwom – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

e. analizy ruchu na stronie Serwisu, polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Administratora usług, prowadzenia statystyk, diagnostyki i analiz – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług Serwisu lub skorzystania z odpowiednich funkcjonalności Serwisu np. rejestracji konta czy publikowania treści opinii.

3. Administrator przechowuje dane Użytkowników do czasu:

a. zakończenia realizacji umowy o świadczenie usług Serwisu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

b. cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazywania informacji handlowych lub marketingowych;

c. wypełnienia uzasadnionego prawnie interesu stanowiącego podstawę przetwarzania (w tym w celu ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń);

d. wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec usunięcia danych na wniosek Użytkownika, którego dotyczą.

4. Dane Użytkownika mogą być dostępne dla:

a. Ogłoszeniodawców;

b. Partnerów – z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów o współpracy;

c. upoważnionych pracowników i współpracowników lub dostawców usług dla Administratora – w ramach i w zakresie wykonywanych obowiązków lub realizowanych zadań w imieniu Administratora;

d. innych podmiotów, których uprawnienia dostępu do danych wynikają wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. sądów, organów ochrony prawnej i nadzoru.

V. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )

d) ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)

e) przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )

f) do sprzeciwu -art. 21 RODO

2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .

3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem

5. W celu realizacji uprawnień wymienionych powyżej Użytkownik może zwrócić się do Administratora na następujący adres e-mail: info@skillsy.com.pl.

VI. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych w zakresie zawieranej Umowy Pośrednictwa jest SKILLSY – ALEKSANDRA KANIA z siedzibą w Ossowie (adres: Ossowa 105, 21-310 Wohyń), NIP 5381838977, REGON 061730544.

2. Administratorem danych w zakresie zawieranej, za pośrednictwem serwisu, Umowy Sprzedaży Usług, oferowanych przez Ogłoszeniodawców, będących Przedsiębiorcami w związku z wykonywaną działalnością, w szczególności gospodarczą lub zawodową jest za każdym razem dany Ogłoszeniodawca. Usługodawca SKILLSY w tym stosunku prawnym jest Podmiotem przetwarzającym.

3. W związku z ust 2. niezbędne wtedy jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osób, które są klientami. Wzór umowy znajdziesz na stronie https://skillsy.com.pl.

4. W związku z powyższym każdy z osobna Ogłoszeniodawca, o którym mowa w ust.2 powierza przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.

5. Usługodawca SKILLSY zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

6. Usługodawca SKILLSY będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe Użytkowników Serwisu w zakresie imion i nazwisk, adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonów.

7. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży Usług.

8. Usługodawca SKILLSY zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

9. Usługodawca SKILLSY zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

10. Usługodawca SKILLSY po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

11. W miarę możliwości Ogłoszeniodawca pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

12. Szczegóły określa umowa powierzenia do przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

§ 1. Co to są pliki cookies i w jakim celu są stosowane w stosunku do Użytkownika

1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia końcowego Użytkownika w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.skillsy.com.pl. Przechowuje się w nim informacje, których Administrator może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony.

2. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę/Użytkownika i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie ze Strony Internetowej, poprzez zapamiętanie podanych raz informacji, tak aby klient za każdym razem nie musiał ich podawać, jak również pliki cookies służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jego preferencji.

4. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na stronie www.skillsy.com.pl.

5. Użytkownik może sprzeciwić działaniom podjętym przez Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody może być ona cofnięta w dowolnym momencie.

§2. Jakiego rodzaju pliki cookies są stosowane

1. Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Strony Internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Strony Internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.

c) Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej.

§3. Dodatkowe informacje w sprawie cookies

1. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

3. Korzystamy z usług:

a) Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.

4. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia zgody. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności wraz z cookies. Niniejsza wersja polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 1.04.2020 r.